Archive for Czerwiec, 2015

Działania zarządcy nieruchomości

image Zarządca musi sporządzać projekty uchwał, które są podejmowane przez wspólnotę. Ponadto zarządca prowadzi sprawy meldunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarządca zapewnia dostaw mediów tj. energia elektryczna, cieplna, woda, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów stałych. Zarządca ma za zadanie utrzymywać w czystości i należytym porządku wspólnie użytkowane pomieszczenia. Do zadań zarządcy należy usuwanie wszelkiego rodzaju skutków awarii. To zarządca ma zajmować się bieżącą konserwacją części wspólnych nieruchomości. Zadań zarządcy nieruchomości jest znacznie więcej. Każda wspólnota mieszkaniowa posiada swojego zarządcę nieruchomości. To właśnie zarządca nieruchomości zajmuje się sprawowaniem kontroli nad budynkiem. Jeśli we wspólnocie pojawia się jakiś problem, warto zgłosić się właśnie do zarządcy nieruchomości, który powinien natychmiast zająć się rozwiązaniem problemu. Zadania zarządcy są ściśle określone i nigdy nie powinien on przekraczać swoich uprawnień w zarządzaniu nieruchomością.

Cechy dobrego zarządcy

Zarządca zleca do wykonania bieżące remonty. Zarządca powinien terminowo dokonywać opłat z tytułu ubezpieczenia majątku Wspólnoty i zobowiązań podatkowych. Zarządca zajmuje się windykacją zaległości. Zarządca zwołuje coroczne zebrania sprawozdawcze Wspólnoty Mieszkaniowej. Zarządca ma za zadanie określać wysokość zaliczek na koszty bieżącej eksploatacji i fundusz remontowy. Zawiera umowy z firmami na wykonywanie usług an rzecz Wspólnoty. Zarządca prowadzi ewidencję dotyczącą lokali i ich mieszkańców. Zarządca dokonuje wszelkich rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej. Każdy zarządca nieruchomości powinien być profesjonalistą i terminowo wykonywać swoje zadania. Wiadomo, że zarządca nie może przekraczać swoich kompetencji i wychodzić poza nie. Do zadań zarządcy należą podstawowe czynności związane z dbaniem o budynek, a także o jego mieszkańców. Wszelkie problemy z instalacjami powinny być zgłaszane właśnie zarządcy nieruchomości, a te powinien od razu zareagować i rozwiązać problem.

Podstawy prawne działania zarządcy nieruchomości

Zarządca musi stosować przepisy prawa i standardy zawodowe. Musi kierować się zasadami etyki zawodowej i wykonywać swoje czynności ze szczególną starannością. Wiadomo, że zarządca powinien kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonuje czynności zarządzania. Zarządca powinien stale podnosić i doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe. Zarządca ma wiele różnych obowiązków i uprawnień. Przede wszystkim zarządca powinien prowadzić dokumentację techniczną i finansową dla zarządzanej nieruchomości. Wiadomo, że zarządca nieruchomości powinien znać się na prawie budowlanym i prawie, które określa jego zadania. Nie może wykraczać poza swoje kompetencje, a zadania zarządcy nieruchomości są ściśle określone. Niemniej jednak jest to osoba, do której warto zgłaszać się ze wszelkimi problemami, jakie tylko pojawią się we Wspólnocie Mieszkaniowej. Zarządca nieruchomości powinien od razu zadziałać i rozwiązywać problemy mieszkańców, a to wszystko dla dobra całej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dokonywanie rozliczeń przez zarządcę nieruchomości

Zarządca dokonuje rozliczeń zużycia wody w lokalach dwa razy w roku lub w razie indywidualnej potrzeby częściej. Zarządca współpracuje w ramach prawidłowego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania przez wyspecjalizowane firmy. Pobiera i zajmuje się windykacją należności z tytułu dodatkowych przychodów nieruchomości np. reklamy. Zarządca zajmuje się windykacją płatności od właścicieli, którzy zalegają z opłatami na drodze postępowania upominawczego oraz w przypadkach koniecznych sądowego postępowania. Każdy budynek ma swojego zarządcę nieruchomości. Nieraz jest tak, że właściciele mieszkań o tym nie wiedzą, a przecież w razie jakichkolwiek problemów należy zgłosić się właśnie do zarządcy nieruchomości, którego zadaniem jest rozwiązywanie wszystkich problemów mieszkańców, które są związane z użytkowaniem konkretnej nieruchomości. Dobry zarządca nieruchomości zawsze trzyma rękę na pulsie i jest w stanie zapanować nad wszystkimi sprawami. W pracy zarządcy liczy się nie tylko profesjonalizm, ale również terminowość.

Kim jest zarządca nieruchomości?

image Zarządca nieruchomości jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Oczywiście odbywa się na to rachunek zarządcy i na jego własne ryzyko. Zarządca ma analizować, monitorować czynniki, od których zależne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością. To zarządca ma podejmować stosowne decyzje, które mają wpływ na bieżące i przyszłe planowanie efektywnego wykorzystania nieruchomości. Zarządca powinien posiadać wiedzę i być profesjonalnie przygotowanym. Dzięki niemu nieruchomość może osiągać zyski z pożytkiem dla społeczności, mieszkańców zarządzanego budynku. Wiadomo, że zarządca nieruchomości musi być odpowiednio przygotowany do prowadzenia swojej działalności. Nie jest to zadanie łatwe, ale to właśnie dzięki zarządcy wszelkie sprawy Wspólnoty Mieszkaniowej są rozwiązywane na bieżąco. Warto wiedzieć, kto jest zarządcą we Wspólnocie Mieszkaniowej i w razie problemów zgłaszać się właśnie do niego i oczekiwać stosownych rozwiązań oraz działania.

Plan gospodarczy a zarządca nieruchomości

image Zarządca przygotowuje roczny plan gospodarczy, w tym planowane wydatki z funduszu remontowego. Zarządca przygotowuje i zwołuje, a także obsługuje zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej w pierwszym kwartale każdego roku, sporządza niezbędne dokumenty, archiwizuje dokumenty z przebiegu spotkań. Zarządca przygotowuje i doprowadza do uchwalenia wymaganych prawem uchwał potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty oraz nadzór nad ich wykonaniem. Zarządca pobiera od właścicieli lokali miesięczne opłaty z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Wiadomo, że zadań zarządcy nieruchomości jest znacznie więcej. Zarządca sprawdza się przede wszystkim w budynkach mieszkalnych tj. blokach, kamienicach i nie tylko. Każdy budynek musi mieć swojego zarządcę, który będzie zajmował się wszystkimi sprawami. To bardzo ważne, bo zarządca nieruchomości ma się znać na prawie budowlanym, ma być na bieżąco ze sprawdzaniem wszystkich instalacji w budynku i nie tylko. Zadań zarządcy jest naprawdę bardzo dużo.

Umowy dostawy w zarządzaniu nieruchomością

Zarządca nieruchomości zawiera umowy o dostawy, roboty lub usług, które są związane z realizacją zadań wymienionych wyżej. Powinien kontrolować prawidłowości wykonywania tych umów i ich rozwiązywania w przypadkach uzasadnionych gospodarczo. Zarządca nieruchomości musi nadzorować wykonywanie napraw zleconych w nieruchomości. Zarządca reprezentuje ogół właścicieli w sprawach, które dotyczą Wspólnoty i przed Sądami Powszechnymi oraz innymi organami administracji państwowej. Zarządca powinien otworzyć rachunek bankowy dla wspólnoty i terminowo dokonywać rozliczeń poprzez rachunek bankowy dla funduszu remontowego jest wydzielone subkonto. Zarządca musi prowadzić odpowiednią księgowość, zgodnie z wymogami prawnymi. To zarządca sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przekazuje go wszystkim właścicielom lokali. Umowy o dostawy, roboty, usługi to nie jedyne zadania, jakie musi wykonywać zarządca nieruchomości. Jest ich znacznie więcej, dlatego praca zarządy nieruchomości nie należy do najłatwiejszych.

Zarządca nieruchomości a naprawy budynku

image Zadaniem zarządcy jest zapewnienie usług serwisowych przez wyspecjalizowane jednostki dla urządzeń technicznych, które muszą być objęte stałym nadzorem (chodzi głównie o kotły gazowe czy windy). Zarządca musi starać się o wykonywanie bieżącej konserwacji i napraw w nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych, a także urządzeń technicznych, które umożliwiają właścicielom korzystanie z oświetlenie, wody, gazu, domofonu, anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej. To zarządca nieruchomości musi dbać o przeprowadzanie remontu i modernizacji budynku zgodnie z planem gospodarczym zatwierdzonym prawomocną uchwałą właścicieli lokali. Zarządca ma usuwać awarie i ich skutki w nieruchomości wspólnej. Powinien zająć się ubezpieczeniem nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Należy ubezpieczyć Wspólnotę od odpowiedzialności cywilnej. Musi zająć się prowadzeniem postępowania, które ma na celu uzyskanie odszkodowania za powstałe szkody.

Zadania zarządcy nieruchomości

Zarządca musi pilnować ogólnego przeglądu budynku w każdym roku, przeglądu instalacji wentylacyjnej co roku, przeglądu instalacji gazowej co roku, przeglądu instalacji elektrycznej co 5 lat, legalizacji wodomierzy do 5 lat, wymiany lub legalizacji ciepłomierzy co 5 lat, wymiany radiowych podzielników kosztów ogrzewania co 10 lat. Zadaniem zarządcy jest utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń, które znajdują się w budynku i służą do wspólnego użytku właścicieli lokalu, terenu nieruchomości. Do jego zadań należy również organizowanie pielęgnacji zieleni. Zarządca ma zapewnić dla nieruchomości wspólne dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków i wywozu śmieci. Każdy zarządca nieruchomości ma znacznie więcej zadań i na pewno trudno jest spełnić oczekiwania wszystkich mieszkańców. Jest to praca trudna i wymaga sumienności, staranności, a przede wszystkim terminowości, a także znajomości prawa budowlanego i nie tylko. Zarządzanie nieruchomością nie jest łatwe.

Zarządca nieruchomości

image Nieruchomości posiadają własnych zarządców. Oczywiście zarządzanie nieruchomością wiąże się z licznymi obowiązkami. Na pewno zarządca nieruchomości musi weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości. Powinien on prowadzić wykaz lokali, właścicieli tych lokali i przypadających ich udziałów w nieruchomości wspólnej – do tego służą prowadzone księgi udziałów. Zarządca musi prowadzić książkę obiektu budowlanego i dokumentację techniczną nieruchomości wspólnej – jest to wymagane przepisami prawa budowlanego. To właśnie zarządca zleca kontrole techniczne i okresowe przeglądy nieruchomości, a także urządzenia, które stanowią wyposażenia techniczne nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wiadomo, że zarządca nieruchomości ma znacznie więcej zadań i wcale nie jest to łatwa praca. Musi cały czas trzymać rękę na pulsie i być na bieżąco ze wszystkimi sprawami związanymi z daną nieruchomości oraz mieszkańcami tejże nieruchomości, aby szybko rozwiązywać jakiekolwiek zaistniałe problemy i inne.


okna na zamówienie
Sonda

Twój status mieszkaniowy?

Wyniki

Loading ... Loading ...
Szukaj
Sposoby inwestycji:
    Jedna z lepszych form inwestycji od wielu już lat są nieruchomości. Od dłuższego już czasu w naszym kraju, branża ta przezywa prawdziwy kryzys. Jednak tylko, jeśli weźmiemy pod uwagę sprzedających. Szacuje się, że od momentu wystawienia nieruchomości na sprzedaż, musi minąć kilka, a nawet kilka miesięcy, zanim transakcja zostanie sfinalizowana. Jeśli wiec należysz do tej grupy osób, która nie musi ratować się kredytem i masz odpowiednia ilość gotówki, to najlepszy czas na tego rodzaju inwestycję. Oczywiście musisz być przygotowany na to, że nie osiągniesz w krótkim czasie dużego zysku. Analitycy przewidują, ze ceny nieruchomości długo jeszcze będą stały w miejscu, a nawet będą spadać. Dopóki popyt będzie tak mały, jak w tej chwili, branża będzie stała w miejscu. W długim okresie czasu ( kilku lat), możesz jednak liczyć się z dobrym zyskiem. Popularne jest również kupowanie mieszkań , które od razu można przeznaczyć pod wynajem. Dzięki temu, w zależności od zawartej z najemca umowy, możesz liczyć na comiesięczny, stały dopływ gotówki. Zawsze jest ryzyko, ze trafisz nie nieuczciwe osoby, które nie będą wywiązywały się z umowy, ale jak mówią biznesmani, kto nie ryzykuje ten wypada z gry. W każdej branży można spotkać nieuczciwych partnerów. Nieruchomości przeznaczone na wynajem, zwykle sa już urządzone. Osoby, szukające mieszkań, rzadko maja swoje wyposażenie. Jeśli kupisz wysokiej klasy apartament, możesz wystawić go w Internecie, jako nieruchomość do wynajęcia na krótki okres. Wówczas uzyskasz wyższa cenę, niż przy umowie długoterminowej. Pamiętaj jednak, że powinno to być mieszkanie o wysokim standardzie wykończenia. Dobrze, jeśli również jego lokalizacja, będzie atrakcyjna – na przykład w miejscowościach letniskowych nad morzem. Z takiej formy wynajmu korzystają zwykle bogate firmy. Nie powinieneś mieć więc problemu z regulowaniem płatności. Jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości zabytkowe, powinieneś zachować ostrożność. Potrzebują one kosztownego remontu.
Autoryzowany serwis Mazda